GRONDWET 2006
KONFEDERASIE VAN JAGTERSVERENIGINGS VAN SUID-AFRIKA

1. AANHEF

Aangesien jagters en jagters-organisasies die noodsaaklikheid besef om tot voordeel van jag en die jagter in Suid-Afrika met mekaar saam te werk en standaarde te stel, is ’n nasionale koördinerende liggaam geskep om hierdie doelstellings te verwesentlik.

2. NAAM

Die naam van hierdie vereniging sal wees “Die Konfederasie van Jagtersverenigings van Suid-Afrika”. In Engels sal die Vereniging bekendstaan as “The Confederation of Hunting Associations of South Africa”. In kort sal na die vereniging verwys word as CHASA.

3. AARD VAN VERENIGING

3.1 Die vereniging is ‘n vrywillige, nie-politieke en nie-winsgewende organisasie wat as ‘n jagtersvereniging op ‘n nasionale basis funksioneer en waarvan die lede ingedeel is in groeperinge wat bekend staan as lidverenigings.

3.2 Alle lidverenigings wat by CHASA aansluit, onderskryf en aanvaar, met aansluiting, die grondwet en dissiplinêre kode van CHASA en word hierdie grondwet en dissiplinêre kode (soos van tyd tot tyd gewysig mag word) geag volledig op daardie lidvereniging en die individuele lede van daardie lidvereniging van toepassing te wees.

3.3 CHASA beskik afsonderlik van sy lede oor volle regspersoonlikheid en ewigdurende opvolging, en het as sulks onder andere die bevoegdheid om te dagvaar of gedagvaar te word, ooreenkomste te sluit en om roerende sowel as onroerende bates in sy eie naam te besit, welke onroerende bates in die naam van CHASA geregistreer sal word.

4. KLEURE EN SETEL

Die embleem van CHASA is ’n luiperdkop, alleen of binne ’n roset en die naam CHASA met onderskrif “Standards in Hunting“ in Georgia Bold lettertipe. Die onderskrif kan in Afrikaans gebruik word as “Standaarde vir Jag”. Kleure is goud en donkerbruin.

Die setel en hoofkantoor van die vereniging sal by daardie sentrum in die Republiek van Suid-Afrika wees soos wat die Raad van tyd tot tyd mag bepaal.

5. DOELSTELLINGS

CHASA het die volgende doelstellings:

5.1 Om as koördineerder en mondstuk van die aksies van sy totale lidmaatskap en lidverenigings op te tree; en

5.2 Om samewerking tussen die lidverenigings van CHASA te bewerkstellig en te bevorder om sodoende die beste belang van die totale lidmaatskap van CHASA te dien; en

5.3 Om die algemene beeld van jagters in die etiese uitoefening van hul jagaktiwiteite en hul bydrae tot die bewaring van ons natuurlewe op nasionale vlak te bevorder; en

5.4 Om ‘n hoë graad van vaardigheid en kennis by die lede van die lidverenigings te verseker deur eenvormige bekwaamheidsopleiding en gepaardgaande studiemateriaal en assessering daar te stel; en

5.5 Om eenvormige reëls neer te lê vir die inskrywing en beoordeling van jagtrofeë en om hierdie inligting te laat aanteken, versamel, verwerk en in boekvorm te publiseer; en

5.6 Om tot voordeel van al sy lede met die staat, enige departement daarvan, of ander owerheidsliggame te onderhandel in verband met huidige of beoogde wetgewing wat die regte van jagters of vuurwapeneienaars raak; en

5.7 Om tot voordeel van al sy lede met owerheidsliggame vir die behoud of verkryging van jagregte te onderhandel; en

5.8 Om nasionaal en internasionaal met ander organisasies en instansies, wat soortgelyke doelstellings as CHASA nastreef, saam te werk om die bewaring, beskerming, aanvulling en volhoubare benutting van wild- en natuurlewe in die algemeen te bevorder; en

5.9 Om as hoë prioriteit, jagetiek te bevorder; en

5.10 Om jaggeleenthede, jagbestemmings en voordele vir lede te beding; en

5.11 Om die nakoming van alle Wette, Regulasies en Verordeninge wat op jag en natuurbewaring betrekking het, te bevorder; en

5.12 Om publikasie van gebeure binne die jagwêreld te bevorder ten einde die beeld van die jagter verder uit te bou; en

5.13 Om eenvormige standaarde vir diens en toekennings daar te stel; en

5.14 Om lede toe te rus met die kennis en vaardighede wat nodig is om ’n effektiewe nasionale bydrae te maak tot bewaring en die bevordering en beveiliging van die toekoms van jag.

6. LIDVERENIGINGS

Kwalifisering vir ‘n organisasie om lid van CHASA te wees:

6.1 Die voornemende lidvereniging moet ‘n regspersoon wees en beskik oor ‘n grondwet en bankrekening.

6.2 Die organisasie moet CHASA se missie en doelstellings ondersteun en hom onderwerp aan CHASA se grondwet en dissiplinêre kode.

6.3 Die organisasie se beoogde lidmaatskap van CHASA moet nie ’n ander CHASA lidvereniging substansieël benadeel nie.

6.4 Die aansoek om lidmaatskap moet goedgekeur word met ’n twee derde meerderheidsbesluit van die raad.

7. FUNKSIONERING

Hoewel lede en lidverenigings onderworpe is aan die grondwet en dissiplinêre kode van CHASA, behou lidverenigings hul onafhanklikheid betreffende die bestuur van sake binne hul eie vereniging, met dien verstande dat ‘n lidvereniging nie ‘n besluit mag neem wat strydig is met ‘n besluit van CHASA nie.

8. RAAD

Die bestuur van CHASA setel in ‘n bestuursliggaam bekend as die CHASA raad, wat die hoogste gesag in CHASA verteenwoordig en wat soos volg saamgestel word:

8.1 Samestelling

8.1.1 Elke lidverenigings wys raadslede aan op die volgende basis:
 - Indien die lidvereniging minder as 100 lede het – een raadslid.
 - Indien die lidvereniging tussen 100 en 499 lede het – twee raadslede.
 - Indien die lidvereniging 500 of meer lede het – drie raadslede.

8.1.2 Die hoeveelheid raadslede word bepaal deur die aantal opbetaalde lede van die lidvereniging waarvoor ledegelde deur CHASA in die voorafgaande finansiële termyn ontvang is. In die geval van toetrede van ‘n nuwe lidvereniging, word die hoeveelheid raadslede bepaal deur die aantal opbetaalde lede van die lidvereniging waarvoor ledegelde deur CHASA in die finansiële termyn van toetrede ontvang is.

 8.1.3 Raadslede word vir ‘n periode van een kalender jaar aangewys. Elke lidvereniging besluit self oor die metode vir aanwysing van sy raadslede. Raadslede sal geag word om bemagtig te wees om hul lidverenigings te verteenwoordig.

8.1.4 ‘n Raadslid mag ‘n gevolmagtigde aanstel om op ‘n raadsvergadering namens hom op te tree. Die genoemde volmag moet skriftelik wees en moet voor of tydens konstituering van die vergadering aan die voorsitter besorg word.

8.1.5 Indien ‘n raadslid tot die dagbestuur verkies word, sal sy lidvereniging ‘n verdere raadslid in sy plek aanwys.

8.1.6 Indien benodig, kan buitengewone raadslede deur die raad vir ‘n vasgestelde tydperk gekoöpteer word. Sodanige lid sal nie stemreg geniet nie.

8.1.7 Vergaderings van die raad sal gelei word deur die voorsitter soos genoem in artikel 9.1.1. In geval van afwesigheid van die voorsitter, sal die onder-voorsitter optree as vergaderingsvoorsitter. Indien die onder-voorsitter ook afwesig is, sal die raad ‘n vergaderingsvoorsitter aanwys.

8.2 Besluitneming

8.2.1 ‘n Vergadering sal oor ‘n kworum beskik indien die aantal raadslede en gevolmagtigdes teenwoordig vyftig persent (die helfte) van die raadslede van CHASA is, of vyftig persent van die lidverenigings van CHASA verteenwoordig.

8.2.2 Besluitneming sal geskied by wyse van konsensus van die raadslede wat by ‘n vergadering van die raad teenwoordig is.

8.2.3 Ingeval konsensus nie bereik kan word nie, moet die voorsitter die voorstel (met amendamente) tot stemming bring. Elke raadslid sal een stem hê welke stem hy persoonlik moet uitbring, tensy hy iemand skriftelik benoem het om namens hom te stem, soos aangedui in 8.1.4.

8.2.4 Stemming geskied by wyse van handopsteek tensy die voorsitter beslis dat ‘n aangeleentheid van sensitiewe aard is en dat stemming by wyse van geslote stembrief moet geskied.

8.2.5 Dagbestuurslede is volle raadslede, maar het geen stem op raadsvergaderings nie.

 8.2.6 ‘n Raadslid sal geen stemreg hê nie, indien hy aangewys is deur ‘n lidvereniging welke lidvereniging se ledegelde se betaling agterstallig is.

8.2.7 Besluite ten opsigte van die wysiging van die grondwet, lidmaatskap, en aangeleenthede wat ‘n direkte finansieële impak op lidverenigings het, moet met ‘n tweederde meerderheid van die vergadering se geldige stemme geneem word. Alle ander sake word met ‘n gewone meerderheid van stemme geneem.

8.2.8 By ‘n staking van stemme sal die voorsitter ’n beslissende stem hê.

 8.2.9 ‘n Besluit wat deur die raad geneem is, sal bindend wees op alle lede van CHASA en die lidverenigings, met dien verstande dat die oorweging van die voorgenome besluit op die agenda van die betrokke vergadering verskyn het en die agenda vooraf aan al die lidverenigings gesirkuleer is.

8.3 Magte

8.3.1 Die raad sal fokus op strategie, beleidmaking, standardisasie, koördinering en die daarstel van prosedures en reëls.

 8.3.2 Die raad beskik oor alle magte om enigiets te doen wat nodig mag wees om die doelstellings soos uiteengesit in Art. 5, te bereik, en/of om enige handeling te verrig wat tot voordeel van CHASA en jagters in die algemeen strek.

 8.3.3 Die raad het die bevoegdheid om CHASA by enige ander organisasie te laat affilieër soos nodig mag wees om sy doelstellings te verwesentlik.

8.3.4 Die raad het die bevoegdheid om komitees, taakspanne en beamptes soos nodig aan te stel.

8.3.5 Die raad kan na goeddunke toekennings maak aan organisasies en individue as erkenning vir bewese nasionale bydraes gelewer ter bevordering van jag en bewaring.

8.3.6 Die raad kan na goeddunke toekennings maak aan individuele lede as erkenning vir etiese jagprestasies asook vir opleidingsprestasies behaal.

8.4 Vergaderings

8.4.1 Die raad is verplig om ‘n minimum van drie vergaderings per jaar te hou. Die datum en plek van ‘n vergadering word deur die raad op die vorige vergadering bepaal en in geval waar dit nie vir die raad moontlik is nie of waar omstandighede dit genoodsaak, sal die dagbestuur die plek en datum bepaal.

8.4.2 ‘n Spesiale vergadering kan deur lidverenigings, belê word indien:
 - Vyftig persent (die helfte) van raadslede sodanige spesiale vergadering versoek;
 - Die versoek om ‘n spesiale vergadering te belê, moet skriftelik wees, die doel van die vergadering aandui en gerig wees aan die sekretaris van die vereniging;
 - Die sekretaris moet 21 dae (een en twintig dae) voor die datum van die vergadering skriftelik kennis gee aan elke lidvereniging van sodanige spesiale vergadering, by welke kennisgewing ingesluit sal wees die datum, plek, tyd, doel en agenda van die vergadering.

9. DAGBESTUUR

Die dagbestuur is CHASA se uitvoerende gesag.

9.1 Samestelling

9.1.1 Die dagbestuur bestaan uit die voorsitter, onder-voorsitter, sekretaris en president wat deur die raad verkies is. Die raad het die bevoegdheid om indien nodig ‘n tesourier vir ‘n bepaalde tydperk aan te stel. Met sodanige aanstelling sal die raad besluit of die tesourier ‘n lid sal wees van die dagbestuur al dan nie.

9.1.2 Die dagbestuur word deur die raad vir ‘n twee jaar termyn verkies welke verkiesing plaasvind op die laaste raadsvergadering van die jaar. Die voorsitter en die sekretaris word in ‘n ewe jaar verkies en die onder-voorsitter en president se termyn in ‘n on-ewe jaar. Die verkiesing sal geskied by wyse van skriftelike nominasies wat deur die kandidaat onderteken is en stemming geskied by wyse van geslote stembrief.

9.1.3 Die dagbestuur sal gelei word deur die voorsitter soos genoem in artikel 9.1.1, welke voorsitter as die leier van CHASA geag sal word.

9.1.4 Die president sal die seremonieële hoof van CHASA wees.

9.2 Besluitneming

9.2.1 Die dagbestuur neem besluite verkieslik met konsensus.

 9.2.2 Indien konsensus nie moontlik is nie, sal besluite geneem word deur stemming en elke lid sal by sodanige stemming een stem hê.

9.2.3 By ‘n staking van stemme sal die voorsitter ’n beslissende stem hê.

9.3 Bevoegdhede

9.3.1 Die dagbestuur sal die bevoegdheid hê om uitvoering te gee aan die beleidsbesluite en gegewe strategiese rigting van die raad.

 9.3.2 Die dagbestuur is verantwoordelik vir die bestuur van die Vereniging se sake op ‘n dag tot dag basis en is gemagtig om handelinge te verrig om daaraan uitvoering te gee.

 9.3.3 Die dagbestuur sal die bevoegdheid hê om namens die vereniging dringende besluite te neem en te laat uitvoer indien ‘n vergadering van die raad nie sal plaasvind binne die beskikbare tyd nie. Sodanige besluit of handeling mag nie in stryd wees met enige besluit van die raad nie.

 9.3.4 Die dagbestuur het die bevoegdheid om ooreenkomste te sluit en personeel aan te stel binne die raamwerk van ‘n raadsgoedgekeurde begroting.

10. FINANSIËLE SAKE

10.1 Die finansiële jaar van die vereniging sal vanaf 1 Januarie tot 31 Desember wees.

10.2 Jaargelde word van tyd tot tyd deur die raad vasgestel en ‘n verhoging daarvan moet met ‘n twee derde meerderheid goedgekeur word. Genoemde jaargelde word deur lidverenigings betaal volgens die lidverenigings se aantal opbetaalde lede in die voorafgaande finansiële jaar .

10.3 Die Sekretaris van die Vereniging sal geregtig wees om ‘n bankrekening vir die vereniging by ‘n handelsbank wat vir hom gerieflik is, te open. Die dagbestuur sowel as enige ander persoon deur die raad daartoe gemagtig sal tekenregte op sodanige bankrekening hê. Twee persone moet alle tjeks teken.

10.4 Dienste wat aan lede gelewer word moet beprys word volgens die koste van verskaffing. Enige kommersialisasie met ‘n winsmotief moet gemik wees op die breë publiek en nie op lidverenigings of individuele lede nie.

10.5 Die finansiële sake van die vereniging sal volgens aanvaarde rekenkundige praktyke plaasvind en sal jaarliks geoudit word.

11. DISSIPLINÊRE MAGTE

11.1 Die raad beskik oor dissiplinêre magte ten aansien van ‘n lid, ‘n raadslid, ‘n ampsdraer of ‘n lidvereniging van CHASA en kan by wyse van ‘n besluit van die raad, ‘n individu of groepering van CHASA aan ‘n dissiplinêre ondersoek onderwerp word.

11.2 Enige individu of groepering wat hom nie onderwerp aan ‘n besluit van die raad nie, of op sodanige wyse optree dat die goeie naam en aansien van CHASA benadeel word (of mag word), of dat die etiese kodes binne jagtersgeledere in die gedrang gebring word (of mag word), of wat die samewerking binne CHASA-verband benadeel (of kan benadeel), of wat die goeie trou tussen individue en tussen groeperings benadeel (of mag benadeel), kan na oorweging deur die raad of ‘n komitee daarvoor aangestel, een of meer van die volgende sanksies opgelê word:
 11.2.1 Berispe word;
 11.2.2 Tydelik verbied word om vergaderings by te woon;
 11.2.3 Lidmaatskap tydelik opgeskort word;
 11.2.4 Lidmaatskap opgeskort word;
 11.2.5 Enige ander dissiplinêre stap waarop besluit mag word.

11.3 Die prosedures wat tydens dissiplinêre optrede sal geld, word in die dissiplinêre kode, wat van tyd tot tyd deur die raad goedgekeur word, omskryf.

12. LIDMAATSKAP

Benewens die toekenning van sekere tipes lidmaatskap aan onder andere juniorlede, familielede en ere-lede, bestaan lidmaatskap tot CHASA uit twee hoofgroepe, naamlik lede en toegewyde lede.

12.1 Lede

Lidmaatskap van CHASA deur een van sy lidverenigings is oop vir die breë publiek, met dien verstande dat ‘n applikant by aansoek om lidmaatskap hom of haar verbind tot natuur- en wildbewaring, die beginsels van etiese jag, en die grondwet en doelstellings van die betrokke lidvereniging.

12.2 Toegewyde Lede

12.2.1 Om as Toegewyde Lid geregistreer te word, moet ‘n voornemende toegewyde lid:
 - Reeds ‘n Lid van CHASA en een van die lidverenigings van CHASA wees; en
 - Reeds die voorgeskrewe toegewyde jagter opleidingskursus suksesvol afgelê het; en
 - Aan al die vereistes gestel deur Wet 60 van 2000 vir ‘n toegewyde jagter, voldoen.
 12.2.2 Sodanige lid aanvaar en stem toe dat CHASA of die betrokke lidvereniging alle besonderhede rakende die toegewyde lid se voortgesette status as toegewyde jagter, of die beëindiging daarvan, aan die Registrateur van die Sentrale Vuurwapenregister mag verskaf soos vereis word deur Regulasies uitgevaardig ingevolge Wet 60 van 2000; (of enige ander Wet).

12.2.3 Sodanige lid aanvaar en stem toe dat CHASA of die betrokke lidvereniging die toegewyde lid se bona fides en aktiwiteite as toegewyde lid van tyd tot tyd in oënskou mag neem en beoordeel en onderneem verder om geen professionele jagtersbesigheid suiwer op sterkte van sy Toegewyde Status te bedryf nie.

12.2.4 CHASA behou die reg voor om die toegewyde status van ‘n lid te beëindig ingeval sodanige toegewyde lid nie meer aan die vereistes vir toegewyde status voldoen nie en verder om die besonderhede van sodanige beëindiging aan die Registrateur van die Sentrale Vuurwapenregister of ander belanghebbende instansies te verskaf. Die voorgenome beëindiging van ‘n lid se toegewyde status sal deur vooraf skriftelike kennisgewing aan sodanige lid geskied, welke lid die geleentheid gegun sal word om vertoë teen sodanige voorgenome stap aan ‘n raadsaangewysde komitee te rig.

13. WYSIGING VAN GRONDWET

Hierdie Grondwet mag gewysig word by enige vergadering van die raad deur ‘n besluit wat met ‘n twee derde meerderheid geneem is, met dien verstande dat kennis van sodanige voorgestelde wysiging volledig uiteengesit en gegee is by die laaste voorafgaande vergadering van die raad. Wysigings van nie-wesenlike aard kan geskied op enige ander wyse soos wat die raad op ‘n vergadering by eenparige besluit mag bepaal.

14. ONTBINDING

Die vereniging sal ontbind, deur sodanige twee-derde meerderheid besluit van ‘n vergadering van die raad en die bates van die Vereniging sal oorgaan op die lidverenigings op ‘n pro rata basis ten aansien van lidmaatskap, tensy die raad anders besluit.