PROPOSED GAME MEAT SCHEME

Dear Hunters

There has been a significant discourse recently on hunting social media as well as amongst private email correspondence relating to the proposed GAME MEAT SCHEME that the Department of Agriculture has published. In particular, as far as recreational hunters who shoot animals for OWN USE is concerned, many folk were alarmed by an article written by Robbie Roberts which appeared on page 38 of the SA Jagter/Hunter July edition, where he mentioned a “limit” on the amount of game a person may hunt within a 14 day period for own use (see the sub paragraph on page 40 entitled “NET SOVEEL BOKKE)

 

CHASA had been aware of the proposed game meat scheme for some time as we enjoy a good close working relationship with Wildlife Ranching SA, and we were somewhat surprised and concerned by this apparent proposed limit. We had been assured that the scheme would IN NO WAY affect ordinary recreational (own use) hunters. We have looked into the matter and it now appears that this limit was written into an earlier draft of the scheme than the one which was finally posted by the department for comment.

Clearly sanity prevailed prior to the final version being published.

We have checked the document properties of both versions and the one which contained the limits on hunting was created on 25/7/2011 whilst the one now up on the department website shows it was created on 13/9/2012. We trust that the final scheme will contain NO RESTRICTIONS whatsoever on South African, own-use hunters and assure the hunting public that we would step in to oppose any such interference in our hunting activities.

The published version can be seen on the department website at this link:

http://www.nda.agric.za/vetweb/Legislation/Meat%20safety/Comment/GAME%20SCHEME%20FINAL%20DRAFT%20FOR%20PUBLIC%20COMMENTS%20on%20website.pdf

stephen palos signature

Stephen Palos

CHASA Chairman

16 July 2014

 

VOORGESTELDE WILDSVLEISSKEMA

Geagte Jagters,

Die afgelope tyd was daar heelwat bespiegelinge in die sosiale jagmedia asook onderlinge private e-pos korrespondensie met betrekking tot die voorgestelde Wildsvleisskema wat deur die Departement van Landbou gepubliseer is. Met spesifieke verwysing na amateur jagters wat wild vir eie gebruik skiet, is verskeie jagters die herrie ingejaag deur „n artikel wat deur Robbie Roberts is geskryf en op bladsy 38 van die SA Jagters /Hunter tydskrif se Julie uitgawe verskyn het. Hier meld hy dat „n “limiet” op die getal diere per persoon binne „n 14 dae periode vir eie gebruik geplaas is wat geskiet mag word. ( Sien sub-paragraaf op bladsy 40 getiteld “ NET SOVEEL BOKKE”).

CHASA was vir „n geruime tyd bewus van die voorgestelde wildvleisskema omdat ons „n gesonde werksverhouding met Wildbedryf SA het en was ons ietwat verbaas en bekommerd deur hierdie aangekondigde limiet. CHASA is egter die versekering gegee dat die skema, GEENSINS die gewone amateur jagters (vir eie gebruik ) sal geaffekteer nie. Ons het die saak ondersoek en dit blyk nou dat hierdie limiet in „n verouderde konsep dokument van die skema geskryf was wat die Departement vir kommentaar gepubliseer het. Dit is duidelik dat onkunde oor die saak geheers het voordat die finale dokument gepubliseer was.

CHASA het die inhoud van beide weergawes van die dokumente bestudeer wat die limiete op jag aanspreek tewete 25/07/2011 terwyl die jongste een op die departement se webwerf wys dat dit op 13/09/2012 geskryf was. Ons vertrou dat die finale skema sal aandui dat GEEN BEPERKINGE hoegenaamd op SA Jagters vir eie gebruik geplaas sal word nie, en ons verseker die jagterspubliek dat CHASA enige negatiewe regulasies sal opponeer as dit ons jagaktiwiteite gaan benadeel.

Die gepubliseerde weergawe van die skema kan op die volgende skakel op die departement se webbladsy besigtig word.

http://www.nda.agric.za/vetweb/Legislation/Meat%20safety/Comment/GAME%20SCHEME%20FINAL%20DRAFT%20FOR%20PUBLIC%20COMMENTS%20on%20website.pdf

stephen palos signature

Stephen Palos

CHASA Voorsitter

16 Julie 2014