STRATEGIE

 • Bewaring deur middel van volhoubare benutting.
 • Bevordering van ‘n etiese jag kultuur.
 • Standaardisering van produkte en uitsette.
 • Verteenwoordiging van jagters op nasionale vlak.
 • Uitnemendheid in opvoeding en ontwikkeling.

Die status van hierdie dokument: Die Raad het by die Klerksdorp vergadering vier strategiese fokusareas vir die volgende twee jaar geïdentifiseer. Die Dagbestuur, tesame met afgevaardigdes van lidverenigings, het daaropvolgend hierdie aksieplan vir die operasionalisering van hierdie fokusareas opgestel. Hierdie plan sal aan lidverenigings gesirkuleer word vir kommentaar, insette en aftekening, en sal by die 25 Mei Raadsvergadering geratifiseer word.

Strategiese Aksie Plan 2007/2008

Fokusarea A

Die bou van volhoubare kapasiteit om CHASA-beleid te operasionaliseer en wat terselfdertyd voldoen aan lidverenigings se behoefte aan funksionele en legitieme strukture.

A1. Ken konsessies toe aan lidverenigings ten einde nasionale dissiplines binne streeksverenigings te ondersteun en ontwikkel. Volgens voorstel van Adri se taakspan.
A2. Stel ‘n Bestuur aan, aanvullend tot die Dagbestuur, wat verantwoordelikheid neem vir portefeuljes, strategiese verantwoording doen aan die Raad en operasioneel rapporteer aan die Dagbestuur:

BEWARING  Hennie Erasmus
OPLEIDING  John Harris
JUNIORS & BEGINNERS  Southern Cape Hunters’ Association
VUURWAPEN EIENAARSKAP  Neil Jones
SENTRALE VUURWAPEN REGISTER SKAKELING  Neil Jones
INTERNE SKAKELING  Rory O’Moore
WILDBOERSKAKELING  Daan Bodenstein
NAVORSING  Gary Bauer
TOEKENNINGS EN ERKENNING  Hein Höll

 

Die Bestuur en die Dagbestuur sal as ‘n span saamwerk, korrespondensie sirkuleer en telefoniese vergaderings hou.
Bestuurders sal ‘n posmodel vir die portefeulje-uitsette saamstel. Dit sal onder andere insluit:

 • Dat die Dagbestuurspos ‘KOMMUNIKASIE’ ondersteun word deur alle portefeuljes, maar veral deur ADMINISTRATIEWE SKAKELING wat op interne skakeling, proses en administrasie sal fokus, terwyl eersgenoemde die meer formele aspekte hanteer.
 • Dat WILDBOERSKAKELING die formele HAWASA vergaderings saam met die dagbestuur bywoon, maar dan ook op informele vlak samewerking met wildboere najaag sowel as kyk na die opstel van ‘n databasis van jaggeleenthede wat met spesifieke voordele vir CHASA lede gepaard gaan.
 • Dat JUNIORS & BEGINNERS nie net na junior-opleiding en mentorskap sal kyk nie, maar ook na metodes om junior en volwasse beginnerjagters by jag te betrek en in te lei.
 • Dat VUURWAPEN EIENAARSKAP en SENTRALE VUURWAPEN REGISTER SKAKELING die Jagtersforum vergaderings saam met die Dagbestuur (en direk geakkrediteerde lidverenigings) bywoon.
 • Dat BEWARING, en ander portefeuljes soos nodig, die Wildlife Forum vergaderings saam met die Dagbestuur sal bywoon.

A3. Ten einde CHASA se kern uitsette te lewer, word vereis dat prosesse gesinkroniseer word sodat gesteun kan word op verskeie besigheids funksies deur op die volgende waarde kettings te fokus:

 • Beïnvloed besluitnemers – Onder-voorsitter
 • Ondersteun lede en jagters met inligting – Kommunikasie Direkteur
 • Stel van nasionale standaarde – Sekretaris
 • Ondersteun lidverenigings met prosesse en standaarde – Bestuurder
 • Beïnvloed breë publieke opinie – CHASA CERE Trust

Die onderskeie waarde ketting bestuurders soos aangedui aanvaar die verantwoordelikheid om uitsette te optimaliseer.

Fokusarea B

Sigbaarheid, kommunikasie en bou van CHASA beeld by lede op grondvlak.

B1. CHASA en lidverenigings se logos moet mekaar se handelsmerke versterk.

 • CHASA se briefhoof sal die twintig lidverenigings se logos dra.
 • Lidverenigings word versoek om CHASA se logo op hul briefhoofde en nuusbriewe aan te bring.

B2. Die lede van lidverenigings moet die boodskap kry dat sy lidvereniging ‘deur CHASA vir
hom werk’. CHASA sal ‘n gereelde koste-effektiewe een-bladsy nuusbrief na verenigings na verenigings aanstuur, wat verplig sal wees om dit by hul lede te kry (moontlik deur insluiting in die lidvereniging se nuusbrief).

B3. CHASA sal elke lidvereniging voorsien van ‘n A-1 gelamineerde CHASA-plakkaat om by geleenthede te vertoon.

B4. Lidverenigings word genooi om lede van die Dagbestuur na AGM’s te nooi.

B5. Daar sal jaarliks op ‘n gegewe dag ‘n standaard pos-liga intervereniging CHASA-skiet gehou word op verskillende plekke in die land, op so ‘n wyse dat dit die geleentheid bied vir verskillende verenigings/takke om op die gegewe dag saam te kom. Die kompetisie sal gefasiliteer word deur SA Jaggeweerskiet.

Fokusarea C

Beïnvloeding van die breë publiek se persepsie van jag.

C1. CHASA Rad sal ‘n CHASA Trust vestig (CHASA Conservation, Education, Research & Empowerment Trust) ten einde ‘n sosio-politiese omgewing te help skep met ‘n besliste, positiewe houding teenoor jag. Die trust se doelwitte sal wees:

 • Wildsnavorsing en bewaring inisiatiewe
 • Wetlike befondsing om belange van jagters te beskerm
 • Opvoeding van die breë publiek en opleiding van natuurbewaarders en jagters
 • Bemagtiging van gemeenskappe wat hbitat afstaan vir wild sowel as voorheen uitgesluite individue.

C2. Die CHASA Raad sal trustees aanstel en sal die CHASA Trust befonds deur

 • huidige fonds vir (Theta) opleiding
 • jaarliks met 20% van CHASA se ledegelde

C3. CHASA CERE Trust sal die CERE Foundation ondersteun en befonds.

C4. Lidverenigings se getallebasis moet uitgebou word deur maklike (en ondersteunende) toegang tot die jagsport te verleen aan juniors en volwasse beginnerjagters (veral ook die uit die voorheen uitgesluite gemeenskappe).

C5. Die basis van etiese (opgeleide) jagters moet uitgebou word deur te lobby dat vuurwapen- en jagwetgewing jagters aanmoedig om opleiding te deurloop en hulle te verbind aan die gedragskode van ‘n jagtersvereniging.

C6. ‘n Opsomming van Ron Thompson se boekie sal gemaak word met die doel om die gemiddelde lid met die kernboodskap te bereik.

C7. Die oogmerk om waarde toe te voeg tot wild wat gejag kan word sal in samewerking met WRSA ondersoek word met die oogmerk om wildsvleis te bevorder.

C8. Om die algemene publiek met die boodskap van volhoubare benutting te bereik, sal bufferplakkers gedruk word met die CHASA logo en die woorde: “No Hunting, No Wildlife”.

C9. Om ‘n positiewe beeld van jagters by die algemene publiek te skep, sal pro-aktiewe lobbying (stemmingmakery) besluitnemers, media werkers en leerlinge & studente teiken; bewarings NRO’s moet oorreed word om hul te skaar aan die kant van verantwoordelike jag.

Fokusarea D

Lobbying (stemmingmakery) by owerhede asook samewerking met buite rolspelers op ‘n wyse wat nie CHASA se voortbestaan sal raak nie, maar gerasionaliseerde koördinering sal skep vir lobbying namens jagters.

D1. Lobby vir administratiewe geregtigheid in vuurwapen lisensiëring.

D2. Lobby vir Jag Norme & Standaarde wat regverdig en billik is, maar ook ons oogpunt ondersteun om ‘n eksterne sosio-politieke omgewing te skep wat ‘n duidelike, positiewe houding teenoor jag het, sowel as ‘n interne omgewing wat dit ondersteun:

 • Instel van ‘n kredietkaart tipe jaarlikse nasionale jag lisensie van toepassing op ALLE jag.
 • Gebruik van die inkomste van hierdie lisensie, vermeerder deur ‘n heffing op die fooie van jag in beskermde areas, om ‘n fonds tot stand te bring (gesamentlik geadministreer deur die industrie en regering op nasionale sowel as provinsiale vlak), vir:
  • projekte gemik op die kweek van begrip en ondersteuning by die publiek van die nodigheid van die bestuur van wild populasies en etiese jag,
   die beloning van gemeenskappe wat habitat afstaan vir wild,
  • BEE, beurse en opleiding in die wild industrie en spesiale bewaring en navorsing projekte
  • Aansporing van lidmaatskap by jagters verenigings deur hierdie lisensie beskikbaar te stel deur jagters verenigings en deur dit aan bied aan lede van hierdie verenigings vir ‘n aansienlike afslag. Bied ondersteuning deur rekordhouding en terugvoering.
  • Aansporing van opleiding vir jagters, deur spesiale status en voordele te gee aan opgeleide jagters.

D3. Lobby vir lisensie en permit aansoeke aanlyn beskikbaar, met onmiddellike beskikbaarheid.

D4. Lobby vir ‘n “Dag vir die Jagter” om erkenning te gee dat jagters verantwoordelik is vir die toename in wild getalle, asook die verspreiding en bewaring van sekere spesies en populasies in Suid Afrika oor die laaste paar dekades.

D5. Fasiliteer die erkenning van CHASA lidverenigings deur die Departement van Omgewingsake en Toerisme deur te verseker dat CHASA:

 • Aanvaarbare BEE beleide in plek het om individue vanuit voorheen benadeelde gemeenskappe as lede in te sluit
 • Geskikte Gedragskode (Art 51, 52) en Dissiplinêre kode (Art 51, 52)
 • ‘n Uitgebreide Etiese Jag beleid wat die kriteria vasstel om te jag volgens die beginsels van billike agtervolging