CHASA is gebasseer op ‘n konfederasie model en as sulks bestaan uit geafflieerde lede. Ten einde CHASA in staat te stel om sy aktiwiteite effektief uit te voer, dra hierdie lidverenigings finansieël by in die vorm van lidmaatskap fooie wat hoofsaaklik gebasseer  word op die lidgetalle van indivivuele lidverenigings.  Affiliasie fooie word deur die Raad op ‘n jaarlikse basis bepaal nadat ‘n begroting van verwagte Inkomste en Uitgawes vir ‘n betrokke jaar voorgelê en goedgekeur is. 

Kwartaalikse finansiële state word aan die Raad voorgelê om behoorlike oorsig en deursigtheid te verseker.  ‘n Jaarlikse oudit word aan die einde van elke finansiële jaar voorgelê vir goedkeuring.